Hướng dẫn cài đặt email zimbra 8.7 trên CentOS 7.x

Zimbra là một trong những ứng dụng mail mã nguồn mở miễn phí nổi tiếng, là một giải pháp hoàn chỉnh tổng thể để triển khai email server với nhiều tính năng và tiện ích, Zimbra đã được nhiều đơn vị lựa chọn là mã nguồn nền tảng để triển khai hệ thống email doanh nghiệp hoạt động ổn định tin cậy cao.

Dưới đây TungChemBlog sẽ hướng dẫn bạn triển khai xây dựng một hệ thống email server theo tên miền phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ trên VPS.

1- Cấu hình máy chủ VPS tối thiểu.

  • Ram: 2G
  • HDD: 200G
  • IP: 103.57.220.46
  • Domain: kites.com.vn
  • Mail domain: mail.kites.com.vn

 2- Cài đặt

Bước 1: Trỏ tên miền về server.

Bước 2: Thực hiện SSH và máy chủ

2.1 - Đổi host name 

# vi /etc/hosts

# hostnamectl set-hostname new-hostnname

Sau khi thay đổi cần reboot lại server và kiểm tra lại kết quả khi server đã hoạt động trở lại.

2.2 - Update lại VPS đảm bảo các bản vá được update mới nhất.

[[email protected] ~]# yum update -y

2.3 - Tiếp theo, tạo 1 thư mục chứa file cài đặt và  tải bản cài đặt Zimbra về server

Link : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/

Coppy link đường dẫn để tải bản cài đặt

[[email protected] ~]# mkdir zimbrainstall
[[email protected] ~]# cd zimbrainstall
[[email protected] ~]#  wget  https://files.zimbra.com/downloads/8.7.0_GA/zcs-8.7.0_GA_1659.RHEL7_64.20160628202714.tgz

2.4 Giải nén file vừa tải về

[[email protected] ~]# tar zxvf zcs-*.tgz

Di  chuyển vào thư mục vừa giải nén

[[email protected] ~]# cd zcs-*

Chạy lệnh sau để bắt đầu tiến trình cài đặt

[[email protected] ~]# ./install.sh --platform-override

Khi tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn sẽ cần phải chấp nhận các thỏa thuận cấp phép bằng cách nhấn Y ở mỗi hộp giấy phép. Khi bạn đến phần 'Select packages to install' bạn chỉ cần nhấn vào ở mỗi tùy chọn mà sẽ chọn các giá trị mặc định.

Operations logged to /tmp/install.log.xD4sSvlE
Checking for existing installation...
    zimbra-ldap...NOT FOUND
    zimbra-logger...NOT FOUND
    zimbra-mta...NOT FOUND
    zimbra-dnscache...NOT FOUND
    zimbra-snmp...NOT FOUND
    zimbra-store...NOT FOUND
    zimbra-apache...NOT FOUND
    zimbra-spell...NOT FOUND
    zimbra-convertd...NOT FOUND
    zimbra-memcached...NOT FOUND
    zimbra-proxy...NOT FOUND
    zimbra-archiving...NOT FOUND
    zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y <<=


Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra's package repository [Y] y <<=
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y <<=

Install zimbra-logger [Y] y <<=

Install zimbra-mta [Y] y <<=

Install zimbra-dnscache [Y] y <<=

Install zimbra-snmp [Y] y <<=

Install zimbra-store [Y] y <<=

Install zimbra-apache [Y] y <<=

Install zimbra-spell [Y] y <<=

Install zimbra-memcached [Y] y <<=

Install zimbra-proxy [Y] y <<=
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
    zimbra-core
    zimbra-ldap
    zimbra-logger
    zimbra-mta
    zimbra-dnscache
    zimbra-snmp
    zimbra-store
    zimbra-apache
    zimbra-spell
    zimbra-memcached
    zimbra-proxy

The system will be modified.  Continue? [N] y <<=

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing packages

Local packages  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.xD4sSvlE for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components  zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-dnscache-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components....
done
Local package installation started
Installing  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...


DNS ERROR resolving MX for mail.kites.com.vn
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Enter domain name? [Yes] kites.com.vn  <<=
done.
Checking for port conflicts
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflicts detected! - Press Enter/Return key to continue 

Main menu

   1) Common Configuration:                                                  
   2) zimbra-ldap:                             Enabled                       
   3) zimbra-logger:                           Enabled                       
   4) zimbra-mta:                              Enabled                       
   5) zimbra-dnscache:                         Enabled                       
   6) zimbra-snmp:                             Enabled                       
   7) zimbra-store:                            Enabled                       
        +Create Admin User:                    yes                           
        +Admin user to create:                 [email protected]       
******* +Admin Password                        UNSET                         
        +Anti-virus quarantine user:           [email protected]
        +Enable automated spam training:       yes                           
        +Spam training user:                   [email protected]
        +Non-spam(Ham) training user:          [email protected]
        +SMTP host:                            mail.kites.com.vn             
        +Web server HTTP port:                 8080                          
        +Web server HTTPS port:                8443                          
        +Web server mode:                      https                         
        +IMAP server port:                     7143                          
        +IMAP server SSL port:                 7993                          
        +POP server port:                      7110                          
        +POP server SSL port:                  7995                          
        +Use spell check server:               yes                           
        +Spell server URL:                     http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
        +Enable version update checks:         TRUE                          
        +Enable version update notifications:  TRUE                          
        +Version update notification email:    [email protected]       
        +Version update source email:          [email protected]       
        +Install mailstore (service webapp):   yes                           
        +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

   8) zimbra-spell:                            Enabled                       
   9) zimbra-proxy:                            Enabled                       
  10) Default Class of Service Configuration:                                
   s) Save config to file                                                    
   x) Expand menu                                                            
   q) Quit                                    

Address unconfigured (**) items  (? - help) 7 <<=


Store configuration

   1) Status:                                  Enabled                       
   2) Create Admin User:                       yes                           
   3) Admin user to create:                    [email protected]       
** 4) Admin Password                           UNSET                         
   5) Anti-virus quarantine user:              [email protected]
   6) Enable automated spam training:          yes                           
   7) Spam training user:                      [email protected]
   8) Non-spam(Ham) training user:             [email protected]
   9) SMTP host:                               mail.kites.com.vn             
  10) Web server HTTP port:                    8080                          
  11) Web server HTTPS port:                   8443                          
  12) Web server mode:                         https                         
  13) IMAP server port:                        7143                          
  14) IMAP server SSL port:                    7993                          
  15) POP server port:                         7110                          
  16) POP server SSL port:                     7995                          
  17) Use spell check server:                  yes                           
  18) Spell server URL:                        http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE                          
  20) Enable version update notifications:     TRUE                          
  21) Version update notification email:       [email protected]       
  22) Version update source email:             [email protected]       
  23) Install mailstore (service webapp):      yes                           
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

Select, or 'r' for previous menu [r] 4 <<=

Password for [email protected] (min 6 characters): [PVFcVwqt7c] [email protected] <<= Nhập mật khẩu email admin

Store configuration

   1) Status:                                  Enabled                       
   2) Create Admin User:                       yes                           
   3) Admin user to create:                    [email protected]       
   4) Admin Password                           set                           
   5) Anti-virus quarantine user:              [email protected]
   6) Enable automated spam training:          yes                           
   7) Spam training user:                      [email protected]
   8) Non-spam(Ham) training user:             [email protected]
   9) SMTP host:                               mail.kites.com.vn             
  10) Web server HTTP port:                    8080                          
  11) Web server HTTPS port:                   8443                          
  12) Web server mode:                         https                         
  13) IMAP server port:                        7143                          
  14) IMAP server SSL port:                    7993                          
  15) POP server port:                         7110                          
  16) POP server SSL port:                     7995                          
  17) Use spell check server:                  yes                           
  18) Spell server URL:                        http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE                          
  20) Enable version update notifications:     TRUE                          
  21) Version update notification email:       [email protected]       
  22) Version update source email:             [email protected]       
  23) Install mailstore (service webapp):      yes                           
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

Select, or 'r' for previous menu [r] r <<=

Main menu

   1) Common Configuration:                                                  
   2) zimbra-ldap:                             Enabled                       
   3) zimbra-logger:                           Enabled                       
   4) zimbra-mta:                              Enabled                       
   5) zimbra-dnscache:                         Enabled                       
   6) zimbra-snmp:                             Enabled                       
   7) zimbra-store:                            Enabled                       
   8) zimbra-spell:                            Enabled                       
   9) zimbra-proxy:                            Enabled                       
  10) Default Class of Service Configuration:                                
   s) Save config to file                                                    
   x) Expand menu                                                            
   q) Quit                                    

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a <<=
Save configuration data to a file? [Yes] yes <<=
Save config in file: [/opt/zimbra/config.23729] yes <<=
Saving config in yes...done.
The system will be modified - continue? [No] yes <<=
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for mail.kites.com.vn...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.kites.com.vn...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding mail.kites.com.vn to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.kites.com.vn...done.
Adding mail.kites.com.vn to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain mail.kites.com.vn...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain mail.kites.com.vn...already exists.
Creating admin account [email protected]
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user [email protected]
Creating user [email protected]
Creating user [email protected]
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.kites.com.vn...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
        com_zimbra_mailarchive...done.
        com_zimbra_phone...done.
        com_zimbra_ymemoticons...done.
        com_zimbra_cert_manager...done.
        com_zimbra_attachcontacts...done.
        com_zimbra_webex...done.
        com_zimbra_email...done.
        com_zimbra_viewmail...done.
        com_zimbra_bulkprovision...done.
        com_zimbra_proxy_config...done.
        com_zimbra_date...done.
        com_zimbra_attachmail...done.
        com_zimbra_srchhighlighter...done.
        com_zimbra_clientuploader...done.
        com_zimbra_adminversioncheck...done.
        com_zimbra_url...done.
        com_zimbra_tooltip...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
        The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_RHEL7_64)
        The ADMIN EMAIL ADDRESS created ([email protected])

Notify Zimbra of your installation? [Yes] yes <<=
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.7.0_GA_1659_RHEL7_64&[email protected]

Notification complete

Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup.20160811-181156.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit Enter <<=

Như vậy là hoàn thành bước cài đặt cơ bản cho email zimbra trên server.

Bước 3: Cấu hình mở port trên firewall

[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2220/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=587/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=465/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=993/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=995/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7071/tcp
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7780/tcp

Muôn xem ý nghĩa của các port các bạn có thể truy cập : https://wiki.zimbra.com/wiki/Firewall_Configuration

Khởi động lại Firewall để có hiệu lực.

[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload

Bước 4: Tắt một số service send mail mặc định trên hệ thống
 

[[email protected] ~]# systemctl stop postfix.service

[[email protected] ~]# systemctl disable postfix.service

Bước 5: Truy nhập webmail trang quản trị theo đường dẫn theo dạng https://mail.tên-miền-của-bạn:7071

https://mail.kites.com.vn:7071

Đăng nhập bằng tài khoản admin; và mật khẩu đã tạo ở bước trệ

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công email zimbra 8.7 trên hệ điều hành CentOS 7.

Để sử dụng email zimbra với outlook bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn tại đây

Chúc bạn thực hiện thành công !

Bài viết liên quan


TungChemBlog

Bài viết bạn đang xem được viết bởi TungChemBlog, là người thường đăng bài và comment dạo trên TungChemBlog